Regulamin Zawodnika„LEGIA RUN CLUB”

Definicje

„Legia" - Legia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Łazienkowskiej 3;

„LRC" – „Legia Run Club" z siedzibą w Warszawie ul. Łazienkowska 6A w Warszawie;

„Zawodnik LRC" – status, jaki otrzymuje osoba fizyczna po przystąpieniu do LRC;

„Karta klubowa" - Karta potwierdzająca przynależność do „Legia Run Club";

„Punkt Obsługi Kibica" - Punkt Obsługi Kibica przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie;

„Regulamin" - Regulamin Zawodnika „Legia Run Club";

„Stron internetowa" – oficjalna strona internetowa Legia Run Club

„Składka członkowska" – opłata ponoszona przez zawodnika LRC , zgodna z określonymi stawkami

"Partnerzy Legia Run Club" - wykaz partnerów LRC

§ 1

LRC zrzesza zawodników i pasjonatów biegania w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.
Celem LRC jest stworzenie i rozwój niezależnej drużyny amatorów biegów oraz wspieranie społecznej aktywności biegowej.

§2
Zawodnikiem LRC może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która ukończyła 13 lat, a nie jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem LRC za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
Przystąpienie do LRC następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a) poprawne zarejestrowanie się na stronie www.legiarunclub.pl
b) wyrażenie pisemnej zgody lub na stronie internetowej legiarunclub.pl na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych osobowych prowadzonej przez LRC,
c) dokonanie zapłaty jednorazowej, bezzwrotnej, wstępnej opłaty inicjalnej, w wysokości 200zł (słownie: dwieście złotych), w tym zawarta pierwsza miesięczna składka za dany miesiąc.
d) złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu LRC;
e) złożenie pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym czynny udział w zajęciach prowadzonych przez LRC,
f) osobistego odbioru Karty klubowej LRC w Punkcie Obsługi Kibiców,
Zawodnikiem LRC może być jedynie osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w LRC. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, czy korzystania z dostępnych urządzeń Zawodnik LRC powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń lub zajęć prowadzonych przez LRC.
Oświadczenia o stanie zdrowia, określone w ust. 2 lit. e) dotyczące osoby powyżej 13 roku życia, podpisują rodzice lub opiekunowie prawni tej osoby.
Po spełnieniu warunków z § 2 lit. a), b), c), d), e), Zawodnik LRC uzyska imienną Kartę klubową.

§3
Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez LRC jest możliwe wyłącznie po uregulowaniu wszystkich wymagalnych opłat określonych w niniejszym Regulaminie.
Zawodnik Klubu jest zobowiązany uiszczać w każdym miesiącu składkę członkowską w wysokości 30zł (słownie: trzydzieści złotych).
Pierwsza składka członkowska jest płatna przy złożeniu deklaracji członkowskiej. Kolejne składki członkowskie są płatne z góry, przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Zawodnik LRC, który nie uiści składki członkowskiej za dwa ostanie miesiące zostaje:
a) zawieszony w prawach Zawodnika LRC, tracąc natychmiast prawo do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez LRC do chwili uregulowania zaległości,
b) traci wszelkie zniżki członkowskie u partnerów LRC oraz jego karta zostaje dezaktywowana,
c) W przypadku zaległości w opłacaniu miesięcznej składki członkowskiej wynoszącej dwa kolejne miesiące, Zawodnik LRC jest zobowiązany zwrócić kartę LRC do siedziby klubu (ul. Łazienkowska 6A pok. Nr 26) lub do punktu obsługi kibica (ul. Łazienkowska 3), po uprzednim mailowym powiadomieniu przez LRC o wykluczeniu z LRC
d) nie zwrócenie karty członkowskiej LRC w ciągu 30 (trzydziestu) dni od uprzedniej informacji skutkuje nałożeniem kary w wysokości 200 (dwustu)zł. wraz z naliczanymi ustawowo odsetkami za każdy dzień zwłoki.
Warunkiem przywrócenia statusu Zawodnika LRC jest uregulowanie wszystkich zaległych i bieżących Składek Członkowskich.

§4
Zawodnik LRC jest zobowiązany do:
a) godnego reprezentowania LRC, dbania o wieloletnią tradycję i dobre imię Legii podczas zajęć prowadzonych przez LRC oraz zawodów zarówno w kraju jak i za granicą,
b) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),
c) stosownego zachowywania się oraz przestrzegania dyscypliny wobec trenerów, instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w zajęciach prowadzonych przez LRC,
d) dbałości o powierzony sprzęt sportowy,
e) reprezentowania barw LRC, w tym korzystania z koszulek LRC podczas zawodów zarówno w kraju jak i za granicą, chyba że organizator stawia inne wymagania dotyczące ubioru osób biorących udział w zawodach.
W cenie opłaty inicjalnej Zawodnik LRC otrzymuje Pakiet Startowy LRC, a w nim:
a) techniczną koszulkę firmy adidas,
b) Voucher na jednorazową, darmową konsultacje fizjoterapeutyczną w ramach tzw. „Pakietu Startowego Legia Run Club" w placówce Enel Sport oraz zniżki za okazaniem karty członkowskiej LRC,
c) promocje i zniżki u potencjalnych partnerów Legia Run Club – aktualizacje na stronie internetowej,

§5
Zawodnik LRC może zostać wykluczony z LRC w przypadku:
a) nie uiszczenia składek członkowskich o którym mowa 3 ust. 2 za okres 3 (słownie: trzech) miesięcy kalendarzowych,
b) powtarzającego się niewłaściwego, nagannego zachowywania się podczas zajęć prowadzonych przez LRC i zawodach oraz naruszenie postanowień niniejszego regulaminu LRC, w szczególności nie wywiązanie się z obowiązków określonych w 4,
W przypadku wykluczenia z LRC, Zawodnik LRC jest zobowiązany do zwrotu w siedzibie LRC lub w Punkcie Obsługi Kibica Karty klubowej, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. g) w terminie 30 dni od daty wykluczenia.
W przypadku nie dokonania przez Zawodnika LRC zwrotu Karty klubowej w terminie przewidzianym w § 5 ust. 2, LRC będzie uprawnione do naliczenia kary w wysokości 200 zł (słownie: dwustu złotych) wraz z naliczaniem ustawowych odsetek (Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.1)).

§6
Złożenie przez osobę wyrażającą wolę przystąpienia do LRC pisemnej zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych osobowych LRC, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. b) następuje z datą odbioru Karty klubowej z Punktu Obsługi Kibica, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. g). i jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez LRC w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2015.2135 j.t.
Złożenie przez osobę wyrażającą wolę przystąpienia do LRC oświadczenia o stanie zdrowia o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. e) następuję z datą odbioru Karty klubowej z Punktu Obsługi Kibica o której mowa w § 2 ust. 2 lit. f).
Złożenie przez osobę wyrażającą wolę przystąpienia do LRC pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu LRC o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. d) następuje z datą odbioru Karty klubowej z Punktu Obsługi Kibica o której mowa w § 2 ust. 2 lit. f).

§7
Członkostwo w LRC ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji Członka LRC zgłoszonej na piśmie złożonego w siedzibie LRC (ul. Łazienkowska 6A, Warszawa), w Punkcie Obsługi Kibica (ul. Łazienkowska 3, Warszawa) b) wykluczenia z LRC w przypadku przewidzianym w 5 ust. 1.

§8
Zmian treści Regulaminu Zawodnika LRC dokonuje Zarząd LRC.
Zaktualizowane wersje Regulaminu Zawodnika LRC publikowane są niezwłocznie na Stronie internetowej LRC.

§9
1.Zawodnik LRC jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu.

2. Każdy Zawodnik LRC ma prawo w każdym czasie otrzymać wgląd na Stronie internetowej LRC do aktualnej wersji Regulaminu.

3. LRC zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, która nie wymaga uzyskania zgody Członka LRC.

§ 10

Wykaz partnerów Legia Run Club:
a) adidas - partner sprzętowy, b) Enel - Sport - partner medyczny.

Legia run club
© Legia Run Club - All Rights Reserved